Spanish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

เรียน ท่าน
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
้เรียน ท่าน
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
เรียน ท่านทั้งหลาย
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
เรียน คุณ สมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
เรียน คุณ สมิทธิ์
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Used to give details of how one knows the candidate
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Puedo recomendar abiertamente a X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Used to give details of how one knows the candidate
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Used to give details of how one knows the candidate
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Used to give details of how one knows the candidate
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
X se distinguió por su...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Su más considerable talento es...
Used to show the candidate's main strengths
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Tiene una amplia gama de habilidades.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Used to describe a candidate with good communication skills
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Sus tareas diarias involucraban...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Used to give a positive evaluation of a candidate
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Used to close a positive reference letter
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Used to close a very positive reference letter
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Used to close a very positive reference letter
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Used to close an extremely positive reference letter
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Used to close an extremely positive reference letter
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Used to close an extremely positive reference letter
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Used to close an extremely positive reference letter
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Used to close an extremely positive reference letter
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Used to close a positive reference letter
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Used to close a positive reference letter