Czech | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Milý Johne,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Formal request, polite
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Formal request, direct
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, polite
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Less formal, polite
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, between business partners who work together often