Dutch | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Beste Jan
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
Met betrekking tot ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formal request, polite
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Formal request, direct
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, polite
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Groeten,
Informal, between business partners who work together often