Swedish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Formal request, polite
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Formal request, direct
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polite
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often