Chinese | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polite
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Formal, very polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Altestime,
此致
Formal, recipient name unknown
Altestime,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
祝好
Informal, between business partners who work together often