Danish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John
Kære John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til dig angående...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i anledning af...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
I fortsættelse af...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
I henhold til...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Ville du have noget imod hvis...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Vil du være så venlig at...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formal request, polite
Ĉu vi rekomendas...
Kan du anbefale...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formal request, direct
Vi urĝe petis al...
Du anmodes til snarest at...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco de...
Det er vores intention at...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
La alligiteco estas en...
Bilaget er i...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, polite
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, very polite
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formal, very polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, polite
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, very direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Less formal, polite
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who work together often