Polish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Formal request, polite
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formal request, direct
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, polite
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, very polite
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formal, very polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polite
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, very direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Less formal, polite
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who work together often