Swedish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Formal request, polite
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formal request, direct
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polite
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formal, very polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Less formal, polite
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often