Chinese | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formal request, polite
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polite
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Formal, very polite
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
此致
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
祝好
Informal, between business partners who work together often