Czech | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

For my services I kindly request the following payment…
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, very polite
Please find enclosed invoice no. … for …
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, polite
The pro forma invoice will be faxed.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direct
Payable immediately after the receipt of the goods.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direct
The total amount payable is…
Celková splatná částka je...
Formal, direct
It is our company policy to invoice only in Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

May we remind you that your payment for...is overdue.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, very polite
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, polite
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, polite
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, polite
Our records show that the invoice still has not been paid.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direct
Please send your payment promptly.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direct
We have not yet received payment for…
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, very direct
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, very direct
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, polite