Polish | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very polite
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, polite
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, direct
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Płatne przy odbiorze.
Formal, direct
Il totale dovuto è...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, direct
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, very polite
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, polite
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, polite
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, polite
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, direct
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, direct
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, very direct
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, very direct
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, polite