Korean | Phrases - Business | Invoice

Invoice - Statement

Dịch vụ của chúng tôi có giá...
저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
Formal, very polite
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
Formal, polite
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Formal, direct
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Formal, direct
Tổng số tiền cần thanh toán là...
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Formal, direct
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Formal, very direct

Invoice - Reminder

Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Formal, very polite
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Formal, polite
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Formal, polite
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, polite
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Formal, direct
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Formal, direct
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Formal, very direct
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Formal, very direct
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Formal, polite