Esperanto | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Vážený pane prezidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane/Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Milý Johne,
Estimata John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Formal, to open on behalf of the whole company
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, to open on behalf of the whole company
V návaznosti na...
Plu al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, when writing for someone else
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formal request, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formal request, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formal request, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formal request, very polite
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formal request, very polite
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, polite
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formal request, polite
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formal request, polite
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formal request, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi estas urĝe petita al...
Formal request, very direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formal specific request, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formal enquiry, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formal enquiry, direct
Naším záměrem je, aby...
Ĝi estas nia intenco...
Formal statement of intent, direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, very polite
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, very polite
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Formal, very polite
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, very polite
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, very polite
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polite
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polite
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polite
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polite
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, very direct
Těším se na Vaší odpověď.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Less formal, polite
S pozdravem,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who work together often