Vietnamese | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Dear Mr. President,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Thưa ông,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Thưa bà,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Gửi ông A,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
Về việc/vấn đề...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Tôi viết thư này để nói về...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Would you mind if…
Liệu ông/bà có phiền...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formal request, very polite
Would you please send me…
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formal request, polite
Could you recommend…
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formal request, direct
Would you please send me…
Ông/bà vui lòng gửi...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Chúng tôi dự định...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, direct
If you require more information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, direct
We appreciate your business.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Kính thư,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Kính thư,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Trân trọng,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Thân ái,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Thân ái,
Informal, between business partners who work together often