Czech | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kara Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane/Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John,
Milý Johne,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Formal request, polite
Ĉu vi povas rekomendi...
Mohl(a) byste doporučit...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, direct
Vi estas urĝe petita al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco...
Naším záměrem je, aby...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, very polite
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formal, very polite
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, polite
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, very direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Less formal, polite
Altestime,
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, between business partners who work together often