Danish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Kære Fru,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John,
Kære John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til jer angående...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
I fortsættelse af...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
I henhold til...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vil du have noget imod at...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Kunne du være så venlig at...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formal request, polite
Ĉu vi povas rekomendi...
Kan du anbefale...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kan du venligst sende mig...
Formal request, direct
Vi estas urĝe petita al...
Du er snarest anmodet til at...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco...
Det er vores hensigt at...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, very polite
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formal, very polite
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, polite
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, very direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Less formal, polite
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who work together often