Dutch | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John,
Beste Jan
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formal request, polite
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formal request, direct
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, very polite
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formal, very polite
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polite
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, very direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Less formal, polite
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Groeten,
Informal, between business partners who work together often