Swedish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John,
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formal request, polite
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formal request, direct
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formal, very polite
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Less formal, polite
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often