Russian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Уважаемый г-н президент
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
เรียนท่าน
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
เรียนท่าน
Уважаемая госпожа
Formal, female recipient, name unknown
เรียนท่าน
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
เรียน ท่านทั้งหลาย
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
เรียน จอห์น
Привет, Иван!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Пишем вам по поводу...
Formal, to open on behalf of the whole company
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Мы пишем в связи с ...
Formal, to open on behalf of the whole company
เพิ่มเข้ามาจาก...
Ввиду...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
อ้างอิงมาจาก...
В отношении...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, when writing for someone else
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Вы не против, если...
Formal request, tentative
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Будьте любезны...
Formal request, tentative
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Буду очень благодарен, если...
Formal request, tentative
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formal request, very polite
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formal request, very polite
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Не могли бы вы прислать мне...
Formal request, polite
เราสนใจที่จะได้รับ...
Мы заинтересованы в получении...
Formal request, polite
ฉันต้องถามคุณว่า...
Вынужден (с)просить вас...
Formal request, polite
คุณช่วยแนะนำ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formal request, direct
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Пришлите пожалуйста...
Formal request, direct
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Вам необходимо срочно...
Formal request, very direct
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Мы были бы признательны, если..
Formal request, polite, on behalf of the company
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formal specific request, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formal enquiry, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formal enquiry, direct
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Мы намерены...
Formal statement of intent, direct
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, very polite
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, very polite
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Заранее спасибо...
Formal, very polite
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, very polite
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, very polite
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, polite
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, polite
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, polite
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, polite
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, very direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Надеюсь на скорый ответ
Less formal, polite
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Formal, recipient name unknown
ขอแสดงความนับถือ
С уважением...
Formal, widely used, recipient known
ด้วยความเคารพ
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms
ด้วยความนับถือ
С уважением...
Informal, between business partners who work together often