Chinese | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kính gửi ngài Chủ tịch,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Thưa ông,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Thưa bà,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Gửi ông A,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
我们因为...给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
我们写这封信是因为...
Formal, to open on behalf of the whole company
Liên quan tới việc/vấn đề...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Về việc/vấn đề...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Tôi viết thư này để nói về...
我写这封信,想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Tôi xin thay mặt... viết thư này
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Liệu ông/bà có phiền...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Không biết ông/bà có vui lòng...
您是否能够...
Formal request, tentative
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
您能将…发送给我吗
Formal request, polite
Chúng tôi rất quan tâm tới...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formal request, polite
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Ông/bà vui lòng gửi...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Chúng tôi dự định...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Xin chân thành cảm ơn...
提前谢谢您…
Formal, very polite
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, very polite
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Kính thư,
此致
Formal, recipient name unknown
Kính thư,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Trân trọng,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Thân ái,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Thân ái,
祝好
Informal, between business partners who work together often