Vietnamese | Phrases - Business | Occupational Titles

Letter | E-Mail | Invoice | Order | Appointments | Reservations | Abbreviations | Occupational Titles

Occupational Titles - Business Titles

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
UK, the financial head of a business
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Giám đốc điều hành
US, the financial head of a business
Pazarlama Direktörü
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Employee responsible for marketing department
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Employee responsible for sales department
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Employee responsible for client services department
Personel Müdürü
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
US, employee responsible for other employees' queries
İnsan Kaynakları Müdürü
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
UK, employee responsible for other employees' queries
Ofis Yöneticisi
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Employee responsible for a specific office
Şirket Sekreteri
Thư ký trưởng
Employee responsible for business correspondence
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Kế toán trưởng
Employee responsible for business finances
Teknik Direktör / IT Direktörü
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Employee responsible for IT and communications services
Arge Müdürü
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Employee responsible for new product development
Üretim Direktörü
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Employee responsible for the production of products
Fabrika Müdürü
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Employee responsible for the running of the factory where the product is made