Dutch | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Uvažujeme o koupi...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formal, tentative
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formal, very polite
Chtěli bychom zadat objednávku.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formal, polite
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formal, polite
V příloze najdete naší objednávku.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formal, polite
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formal, polite
Tímto zadáváme objednávku na...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formal, direct
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formal, direct
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formal, very direct
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formal, polite

Order - Confirming

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formal, polite
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formal, very polite
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formal, polite
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formal, direct
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formal, direct
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formal, direct
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formal, polite
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formal, direct
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formal, direct
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formal, direct
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formal, direct
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formal, direct

Order - Changing order details

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formal, polite
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formal, polite
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formal, polite
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formal, polite
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formal, polite

Order - Cancelling

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formal, very polite
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formal, very polite
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formal, polite
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formal, polite
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formal, polite
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formal, direct
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formal, direct
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formal, very direct
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formal, very direct