Russian | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Uvažujeme o koupi...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formal, tentative
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formal, very polite
Chtěli bychom zadat objednávku.
Мы хотели бы заказать
Formal, polite
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Тут же еще один наш заказ на...
Formal, polite
V příloze najdete naší objednávku.
Тут же вы найдете наш заказ
Formal, polite
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formal, polite
Tímto zadáváme objednávku na...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formal, direct
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Мы намерены купить у вас...
Formal, direct
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formal, very direct
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formal, polite

Order - Confirming

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formal, polite
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formal, very polite
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formal, polite
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formal, direct
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formal, direct
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formal, direct
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formal, polite
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formal, direct
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formal, direct
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formal, direct
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formal, direct
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formal, direct

Order - Changing order details

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formal, polite
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formal, polite
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Возможно ли продлить заказ до...
Formal, polite
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formal, polite
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formal, polite

Order - Cancelling

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formal, very polite
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formal, very polite
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formal, polite
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formal, polite
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formal, polite
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formal, direct
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formal, direct
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formal, very direct
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formal, very direct