German | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Wij overwegen de aanschaf van ...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Formal, tentative
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Formal, very polite
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Formal, polite
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Formal, polite
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Formal, polite
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Formal, polite
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Formal, direct
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Formal, direct
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Formal, very direct
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Formal, polite

Order - Confirming

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Formal, polite
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Formal, very polite
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Formal, polite
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Formal, direct
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Formal, direct
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Formal, direct
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Formal, polite
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Formal, direct
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Formal, direct
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Formal, direct
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Formal, direct
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Formal, direct

Order - Changing order details

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Formal, polite
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Formal, polite
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Formal, polite
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Formal, polite
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Formal, polite

Order - Cancelling

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Formal, very polite
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Formal, very polite
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Formal, polite
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Formal, polite
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Formal, polite
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Formal, direct
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Formal, direct
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Formal, very direct
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Formal, very direct