Dutch | Phrases - Business | Order

Order - Placing

We are considering the purchase of…
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formal, tentative
We are pleased to place an order with your company for ...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formal, very polite
We would like to place an order.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formal, polite
Enclosed is our firm order for…
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formal, polite
Enclosed you will find our order.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formal, polite
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formal, polite
We herewith place our order for…
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formal, direct
We intend to buy...from you.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formal, direct
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formal, very direct
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formal, polite

Order - Confirming

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formal, polite
Your order will be processed as quickly as possible.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formal, very polite
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formal, polite
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formal, direct
Enclosed you will find two copies of the contract.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formal, direct
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formal, direct
We hereby confirm your order.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formal, polite
This is to confirm our verbal order dated…
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formal, direct
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formal, direct
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formal, direct
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formal, direct
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formal, direct

Order - Changing order details

Would it be possible to reduce our order from...to…
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formal, polite
Would it be possible to increase our order from…to…
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formal, polite
Would it be possible to delay the order until…
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formal, polite
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formal, polite
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formal, polite

Order - Cancelling

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formal, very polite
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formal, very polite
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formal, polite
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formal, polite
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formal, polite
We would like to cancel our order. The order number is...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formal, direct
We are forced to cancel our order due to...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formal, direct
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formal, very direct
We see no other alternative but to cancel our order for…
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formal, very direct