Thai | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Ni konsideras la aĉeto de...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formal, tentative
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formal, very polite
Ni ŝatus meti ordon.
เราต้องการสั่งของ
Formal, polite
Vi trovos nian firman ordon por...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formal, polite
Vi trovos vian ordon.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formal, polite
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formal, polite
Ni metas nian ordon por...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formal, direct
Ni intencas aĉeti...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formal, direct
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formal, very direct
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formal, polite

Order - Confirming

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formal, polite
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, very polite
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formal, polite
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formal, direct
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formal, direct
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formal, direct
Ni konfirmas vian mendon.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formal, polite
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formal, direct
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formal, direct
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formal, direct
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formal, direct
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formal, direct

Order - Changing order details

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formal, polite
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formal, polite
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formal, polite
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formal, polite
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formal, polite

Order - Cancelling

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formal, very polite
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formal, very polite
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formal, polite
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formal, polite
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formal, polite
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formal, direct
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formal, direct
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formal, very direct
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formal, very direct