Czech | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Nous considérons l'achat de...
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentative
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, very polite
Nous voudrions passer une commande.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, polite
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, polite
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, polite
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, polite
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, direct
Nous désirons vous acheter...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, direct
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, very direct
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, polite

Order - Confirming

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, polite
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, very polite
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, polite
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, direct
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, direct
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, direct
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, polite
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, direct
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, direct
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, direct
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, direct
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, direct

Order - Changing order details

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, polite
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, polite
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, polite
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, polite
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, polite

Order - Cancelling

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, very polite
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, very polite
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, polite
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, polite
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, polite
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, direct
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, direct
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, very direct
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, very direct