Thai | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formal, tentative
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formal, very polite
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
เราต้องการสั่งของ
Formal, polite
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formal, polite
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formal, polite
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formal, polite
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formal, direct
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formal, direct
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formal, very direct
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formal, polite

Order - Confirming

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formal, polite
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, very polite
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formal, polite
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formal, direct
In allegato trova due copie del contratto.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formal, direct
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formal, direct
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formal, polite
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formal, direct
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formal, direct
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formal, direct
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formal, direct
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formal, direct

Order - Changing order details

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formal, polite
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formal, polite
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formal, polite
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formal, polite
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formal, polite

Order - Cancelling

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formal, very polite
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formal, very polite
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formal, polite
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formal, polite
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formal, polite
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formal, direct
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formal, direct
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formal, very direct
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formal, very direct