Vietnamese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Gostaria de abrir uma conta bancária.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Stating your intention to open a bank account
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Stating your intention to close your bank account
Posso abrir uma conta pela internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Asking what kind of card you will get with your account
Posso usar o banco pelo celular?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Bạn có những loại thẻ nào?
Asking what types of bank accounts are available
conta corrente
tài khoản hiện tại
Type of bank account
conta de poupança
tài khoản tiết kiệm
Type of bank account
conta pessoal
tài khoản cá nhân
Type of bank account
conta conjunta
tài khoản chung
Type of bank account
conta para crianças
tài khoản con
Type of bank account
conta de moeda estrangeira
tài khoản ngoại tệ
Type of bank account
conta empresarial
tài khoản kinh doanh
Type of bank account
conta estudantil
tài khoản sinh viên
Type of bank account
Existem taxas mensais?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Asking about commissions for international transfers
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Vou receber um talão de cheques?
Tôi có sổ tài khoản không?
Asking if you receive a checkbook with your account
Qual é a taxa de juros da poupança?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Asking for information about the savings interest rate
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Perdi meu cartão de crédito.
Tôi mất thẻ tín dụng
Stating that you lost your credit card
Meu cartão de crédito foi roubado.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Stating that your credit card was stolen
Você pode bloquear minha conta?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Asking if the bank can block your bank account
Preciso de um cartão de reposição.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Asking for information about loans
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Asking for information about the interest rate
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Asking for information about mortgages
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Asking to speak with a mortgage advisor
Estou comprando minha primeira casa própria.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Stating that you are buying your first home
Estou comprando uma segunda propriedade.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Stating that you are buying a second property
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Tôi muốn thế chấp
Stating that you would like to remortgage
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Stating that you would like to review your mortgage
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Tôi mua tài sản để cho
Stating that you are buying a property to let
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Gostaria de contratar um seguro.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Stating that you are interested in insurance
seguro de habitação
Bảo hiểm hộ gia đình
Type of insurance
seguro de viagem
bảo hiểm du lịch
Type of insurance
seguro de vida
bảo hiểm nhân thọ
Type of insurance
seguro de saúde
bảo hiểm sức khỏe
Type of insurance
seguro automóvel
bảo hiểm ô tô
Type of insurance
seguro saúde animal
bảo hiểm thú nuôi
Type of insurance
seguro contra roubo
bảo hiểm trộm cắp
Type of insurance
seguro de proteção sobre a hipoteca
bảo hiểm thế chấp
Type of insurance
seguro estudantil
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type of insurance
seguro de grupo
bảo hiểm nhóm
Type of insurance
seguro de propriedade
bảo hiểm tài sản
Type of insurance
seguro contra inundações
bảo hiểm lũ lụt
Type of insurance
seguro contra incêndio
bảo hiểm hỏa hoạn
Type of insurance
Por quantos meses dura a cobertura?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Qual é o custo do seguro?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Asking how much the insurance is