Vietnamese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Stating your intention to open a bank account
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Stating your intention to close your bank account
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Asking what kind of card you will get with your account
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Bạn có những loại thẻ nào?
Asking what types of bank accounts are available
cuenta corriente
tài khoản hiện tại
Type of bank account
cuenta de ahorros
tài khoản tiết kiệm
Type of bank account
cuenta personal
tài khoản cá nhân
Type of bank account
cuenta conjunta
tài khoản chung
Type of bank account
cuenta infantil
tài khoản con
Type of bank account
cuenta en moneda extranjera
tài khoản ngoại tệ
Type of bank account
cuenta comercial
tài khoản kinh doanh
Type of bank account
cuenta para estudiantes
tài khoản sinh viên
Type of bank account
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Asking about commissions for international transfers
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Tôi có sổ tài khoản không?
Asking if you receive a checkbook with your account
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Asking for information about the savings interest rate
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
He perdido mi tarjeta de crédito.
Tôi mất thẻ tín dụng
Stating that you lost your credit card
Me han robado la tarjeta de crédito.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Stating that your credit card was stolen
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Asking if the bank can block your bank account
Necesito una tarjeta nueva.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Asking for information about loans
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Asking for information about the interest rate
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Asking for information about mortgages
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Asking to speak with a mortgage advisor
Me voy a comprar mi primera casa.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Stating that you are buying your first home
Me voy a comprar una segunda residencia.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Stating that you are buying a second property
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Tôi muốn thế chấp
Stating that you would like to remortgage
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Stating that you would like to review your mortgage
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Tôi mua tài sản để cho
Stating that you are buying a property to let
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Me gustaría contratar un seguro.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Stating that you are interested in insurance
seguro de hogar
Bảo hiểm hộ gia đình
Type of insurance
seguro de viaje
bảo hiểm du lịch
Type of insurance
seguro de vida
bảo hiểm nhân thọ
Type of insurance
seguro de salud
bảo hiểm sức khỏe
Type of insurance
seguro de coche
bảo hiểm ô tô
Type of insurance
seguro de mascotas
bảo hiểm thú nuôi
Type of insurance
seguro de robo
bảo hiểm trộm cắp
Type of insurance
seguro hipotecario
bảo hiểm thế chấp
Type of insurance
seguro de bienes para estudiantes
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type of insurance
seguro colectivo
bảo hiểm nhóm
Type of insurance
seguro de bienes
bảo hiểm tài sản
Type of insurance
seguro de inundaciones
bảo hiểm lũ lụt
Type of insurance
seguro de incendios
bảo hiểm hỏa hoạn
Type of insurance
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Asking how many months your insurance coverage lasts
¿Cuánto cuesta el seguro?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Asking how much the insurance is