English | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
What are the fees if I use external ATMs?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
I would like to open a bank account.
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
I would like to close my bank account.
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Can I open a bank account online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Will I get a debit card or a credit card?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Can I use banking on my cell?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
What types of bank accounts do you have?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
current account
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
savings account
Type of bank account
tài khoản cá nhân
personal account
Type of bank account
tài khoản chung
joint account
Type of bank account
tài khoản con
children's account
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
foreign currency account
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
business account
Type of bank account
tài khoản sinh viên
student account
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Are there any monthly fees?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
What are the commissions for international transfers?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
Do I get a checkbook?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
What is the savings interest rate?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In what ways can you protect me from frauds?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
I lost my credit card.
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
My credit card was stolen.
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Can you block my account?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
I need a replacement card.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
I would like to have some information about loans.
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
What can you tell me about the interest rate?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
I would like to have some information about mortgages.
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
I would like to speak with a mortgage advisor.
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
I am buying my first home.
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
I am buying a second property.
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
I would like to remortgage.
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
I would like to review my existing mortgage.
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
I am buying a property to let.
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
My gross annual income is ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
I would like to purchase insurance.
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
home/household insurance
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
travel insurance
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
life insurance
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
health insurance
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
car insurance
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
pet insurance
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
theft insurance
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
mortgage protection
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
student possessions
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
group insurance
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
property insurance
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
flood insurance
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
fire insurance
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
For how many months will I be covered?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
What is the price for the insurance?
Asking how much the insurance is