Italian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Vorrei aprire un conto corrente.
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Posso aprire un conto corrente online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
conto corrente
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
conto di risparmio
Type of bank account
tài khoản cá nhân
conto personale
Type of bank account
tài khoản chung
conto cointestato
Type of bank account
tài khoản con
conto per bambini
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
conto in valuta estera
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
conto aziendale
Type of bank account
tài khoản sinh viên
conto per studenti
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
Riceverò un libretto degli assegni?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
Ho smarrito la mia carta di credito
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
La mia carta di credito è stata rubata
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Qual è il tasso d'interesse?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Sto comprando la mia prima casa.
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Sto comprando una seconda proprietà.
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
assicurazione sulla casa
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
assicurazione viaggi
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
assicurazione sulla vita
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
assicurazione sanitaria
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
assicurazione auto
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
assicurazione per gli animali domestici
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
assicurazione contro il furto
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
protezione mutuo
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
assicurazione sui beni degli studenti
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
polizza collettiva
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
assicurazione sui titoli di proprietà
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
assicurazione contro le inondazioni
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
assicurazione contro gli incendi
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Asking how much the insurance is