Portuguese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Posso abrir uma conta pela internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Posso usar o banco pelo celular?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
conta corrente
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
conta de poupança
Type of bank account
tài khoản cá nhân
conta pessoal
Type of bank account
tài khoản chung
conta conjunta
Type of bank account
tài khoản con
conta para crianças
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
conta de moeda estrangeira
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
conta empresarial
Type of bank account
tài khoản sinh viên
conta estudantil
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Existem taxas mensais?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
Vou receber um talão de cheques?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
Perdi meu cartão de crédito.
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Meu cartão de crédito foi roubado.
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Você pode bloquear minha conta?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Preciso de um cartão de reposição.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Estou comprando minha primeira casa própria.
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Estou comprando uma segunda propriedade.
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
Gostaria de contratar um seguro.
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
seguro de habitação
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
seguro de viagem
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
seguro de vida
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
seguro de saúde
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
seguro automóvel
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
seguro saúde animal
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
seguro contra roubo
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
seguro de proteção sobre a hipoteca
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
seguro estudantil
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
seguro de grupo
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
seguro de propriedade
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
seguro contra inundações
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
seguro contra incêndio
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Por quantos meses dura a cobertura?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Qual é o custo do seguro?
Asking how much the insurance is