Russian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
текущий счет
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
сберегательный счет
Type of bank account
tài khoản cá nhân
личный счет
Type of bank account
tài khoản chung
совместный счет
Type of bank account
tài khoản con
детский счет
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
валютный счет
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
счет предприятия
Type of bank account
tài khoản sinh viên
студенческий счет
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Какие комиссии для международных трансферов?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
Я получу чековую книжку?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Каков процент накопления?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
Я потерял(а) кредитную карту.
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Моя кредитная карта была украдена.
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Вы можете заблокировать мой счет?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Мне нужна карта для замены.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Я покупаю мою первую недвижимость.
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Я покупаю вторую собственность.
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
Я покупаю собственность для аренды.
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Мой годовой доход________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
Страхование дома
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
Туристическое страхование
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
страхование жизни
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
Медицинское страхование
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
Страхование автомобиля
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
Страхование домашних животных
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
страхование от кражи
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
защита ипотеки
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
студенческая страховка
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
групповое страхование
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
страхование собственности
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
страхование от наводнений
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
страхование от пожара
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Сколько стоит страховка?
Asking how much the insurance is