Spanish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
cuenta corriente
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
cuenta de ahorros
Type of bank account
tài khoản cá nhân
cuenta personal
Type of bank account
tài khoản chung
cuenta conjunta
Type of bank account
tài khoản con
cuenta infantil
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
cuenta en moneda extranjera
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
cuenta comercial
Type of bank account
tài khoản sinh viên
cuenta para estudiantes
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
He perdido mi tarjeta de crédito.
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Me han robado la tarjeta de crédito.
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Necesito una tarjeta nueva.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Me voy a comprar mi primera casa.
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Me voy a comprar una segunda residencia.
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
Me gustaría contratar un seguro.
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
seguro de hogar
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
seguro de viaje
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
seguro de vida
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
seguro de salud
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
seguro de coche
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
seguro de mascotas
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
seguro de robo
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
seguro hipotecario
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
seguro de bienes para estudiantes
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
seguro colectivo
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
seguro de bienes
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
seguro de inundaciones
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
seguro de incendios
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Asking how much the insurance is