Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Er understøttelsen skattefri?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Er plejebistanden skattepligtig?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan jeg appellere en beslutning?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change