Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Is de uitkering belastingvrij?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change