Polish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Asking if allowance is not taxable
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Asking if the allowance is taxable
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Jakie świadczenia dostanę?
Asking what benefits you will get
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Asking if the allowance affects other benefits
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Est-ce que je peux faire appel ?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Asking if you can appeal against a decision
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Asking what you should do if your circumstances change