Swedish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
L'indennità è esente da tasse?
Är bidraget skattefritt?
Asking if allowance is not taxable
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Il sussidio è tassabile?
Ska bidraget beskattas?
Asking if the allowance is taxable
Quali benefici riceverò?
Vilka förmåner får jag?
Asking what benefits you will get
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Asking if the allowance affects other benefits
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jag överklaga beslutet?
Asking if you can appeal against a decision
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Asking what you should do if your circumstances change