Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
L'indennità è esente da tasse?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Il sussidio è tassabile?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
Quali benefici riceverò?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Posso fare ricorso contro una decisione?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change