Italian | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
L'indennità è esente da tasse?
Asking if allowance is not taxable
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Il sussidio è tassabile?
Asking if the allowance is taxable
Jakie świadczenia dostanę?
Quali benefici riceverò?
Asking what benefits you will get
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Asking if the allowance affects other benefits
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Asking if you can appeal against a decision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Asking what you should do if your circumstances change