Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Денежное пособие освобождено от налогов?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
Какие льготы я получу?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Я могу обжаловать это решение?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change