Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
¿Qué ayudas puedo percibir?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
¿Puedo recurrir una resolución?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change