Chinese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Är bidraget skattefritt?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Asking if allowance is not taxable
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Ska bidraget beskattas?
该津贴是否要纳税?
Asking if the allowance is taxable
Vilka förmåner får jag?
我能拿到什么福利?
Asking what benefits you will get
Påverkar ersättningen andra förmåner?
这个津贴是否影响其他福利?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan jag överklaga beslutet?
我能否申诉反对某个决定?
Asking if you can appeal against a decision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
如果情况有所改变我该如何做?
Asking what you should do if your circumstances change