Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Är bidraget skattefritt?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Ska bidraget beskattas?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
Vilka förmåner får jag?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan jag överklaga beslutet?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change