Arabic | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
هل السعر خال من الضريبة؟
Asking if allowance is not taxable
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Asking if the allowance is taxable
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Asking what benefits you will get
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Asking if the allowance affects other benefits
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Asking if you can appeal against a decision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Asking what you should do if your circumstances change