Italian | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
L'indennità è esente da tasse?
Asking if allowance is not taxable
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Il sussidio è tassabile?
Asking if the allowance is taxable
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Quali benefici riceverò?
Asking what benefits you will get
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Asking if the allowance affects other benefits
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Asking if you can appeal against a decision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Asking what you should do if your circumstances change