Portuguese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
O subsídio é isento de impostos?
Asking if allowance is not taxable
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
O subsídio é tributável?
Asking if the allowance is taxable
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Quais benefícios vou receber?
Asking what benefits you will get
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
O subsídio afeta outros benefícios?
Asking if the allowance affects other benefits
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Asking if you can appeal against a decision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Asking what you should do if your circumstances change