Russian | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Asking if allowance is not taxable
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Asking if the allowance is taxable
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Какие льготы я получу?
Asking what benefits you will get
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Asking if the allowance affects other benefits
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Я могу обжаловать это решение?
Asking if you can appeal against a decision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Asking what you should do if your circumstances change