Spanish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Asking if allowance is not taxable
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Asking if the allowance is taxable
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Asking what benefits you will get
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Asking if the allowance affects other benefits
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
¿Puedo recurrir una resolución?
Asking if you can appeal against a decision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Asking what you should do if your circumstances change